Số dư TK theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo từng Quỹ tiền. Ví dụ: TK 111, 1121, 1128 (trong trường hợp yêu cầu quản lý của đơn vị cần theo dõi chi tiết TK 111, 1121, 1128 theo Quỹ tiền).

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền.

2. Nhấn Nhập.

3. Thực hiện nhập vào số Dư nợ hoặc Dư có tùy theo tính chất của tài khoản.

Thông tin chi tiết cần khai báo:

oDư nợ: Nhập vào số dư nợ đối với những TK có tính chất là Dư nợ

oDư có: Nhập vào số dư có đối với những TK có tính chất là Dư có

2_BDSD_kbao_so_du_So_du_TK_theo_doi_quy_tien