Mã thống kê

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới một mã thống kê để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mã thống kê.

2. Nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Ma_thong_ke

3. Nhập Mã thống kê, Tên mã thống kê và các thông tin khác (nếu có).

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Mã thống kê: Mã số thống kê theo chỉ tiêu kế toán (bắt buộc nhập)

o Tên mã thống kê: Tên của mã thống kê (bắt buộc nhập)

o Diễn giải: Thông tin chi tiết có liên quan đến mã thống kê

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi mã thống kê

4. Nhấn Cất.