Nội dung chi phí

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Nội dung chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Trường hợp đơn vị có hạch toán nghiệp vụ kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và đã thiết lập tại phần Hệ thống\Tùy chọn nghiệp vụ.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Noi_dung_chi_phi_1

Phần mềm cho phép thêm mới các nội dung chi phí sử dụng trong quá trình hạch toán chứng từ liên quan tới kế toán xây dựng cơ bản.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Nội dung chi phí.

2. Tại màn hình Nội dung chi phí, nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Noi_dung_chi_phi

3. Nhập Mã nội dung chi phí, Tên nội dung chi phí và các thông tin khác (nếu có).

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Mã nội dung chi phí: Mã của nội dung chi phí cần sử dụng (bắt buộc nhập)

o Tên nội dung chi phí: Tên chi tiết của nội dung chi phí (bắt buộc nhập)

o Thuộc nội dung chi phí: Xác định đơn vị tổng hợp

4. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

Sau khi khai báo danh sách nội dung chi phí, anh/chị có thể lựa chọn Nội dung chi phí khi hạch toán kế toán xây dựng cơ bản tại các chứng từ nhập liệu.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Noi_dung_chi_phi_3