Chương trình mục tiêu, Dự án

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Chương trình mục tiêu, Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Khai báo, quản lý danh sách các chương trình mục tiêu mà đơn vị có tham gia thực hiện. Chương trình đã có sẵn danh sách các Chương trình mục tiêu theo Quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC. Có thể thểm bổ sung hoặc Ngừng theo dõi các Chương trình mục tiêu mà đơn vị không tham gia.

Khai báo, quản lý danh sách các Dự án thuộc và không thuộc Chương trình mục tiêu.

Khai báo, quản lý danh sách các Công trình, Hạng mục công trình của dự án. (Đối với các đơn vị có dự án đầu tư đã thực hiện đánh dấu sử dụng nghiệp vụ Kế toán chủ đầu tư).

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Thêm mới Chương trình mục tiêu

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn Thêm\Thêm CTMT.

2_BDSD_thiet_lap_DM_CTMT1

3. Nhập Mã CTMT, Tên CTMT vào các ô nhập liệu tương ứng.

4. Nhấn Cất.

2.2 Thêm mới Dự án

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án

2. Nhấn Thêm\Thêm Dự án

3. Nhập Mã dự án, Tên dự án và các thông tin liên quan.

2_BDSD_thiet_lap_DM_CTMT2

4. Nhấn Cất.