Đơn vị trực thuộc

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới Đơn vị trực thuộc để sử dụng trong quá trình tổng hợp báo cáo tài chính.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Đơn vị trực thuộc

2. Tại màn hình Đơn vị trực thuộc, nhấn Thêm

2_BDSD_thiet_lap_DM_dv_truc_thuoc

3. Nhập Mã đơn vị, Tên đơn vị và các thông tin khác (nếu có).

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Mã đơn vị: Mã của đơn vị trực thuộc (bắt buộc nhập)

o Tên đơn vị: Tên của đơn vị trực thuộc (bắt buộc nhập)

o Thuộc đơn vị: Xác định đơn vị tổng hợp

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về đơn vị trực thuộc

4. Nhấn Cất.