Loại tài sản cố định

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới loại tài sản cố định để tiện cho công tác quản lý tài sản cố định của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại tài sản cố định

2. Tại màn hình Loại tài sản cố định, nhấn Thêm.

loai_tai_san_c_inh

3. Khai báo các thông tin.

Mã loại: Mã của loại TSCĐ (bắt buộc nhập)

Thuộc loại: Xác định loại TSCĐ tổng hợp

o Tên loại: Tên của loại TSCĐ (bắt buộc nhập)

o Thuộc loại: Xác định loại TSCĐ tổng hợp

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về loại TSCĐ

o Số năm sử dụng: Số năm sử dụng đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời (Khi NSD thêm mới một TSCĐ bất kỳ thuộc loại TSCĐ này, số năm sử dụng sẽ được tự động điền vào ô “Thời gian sử dụng” của TSCĐ đó)

o Tỷ lệ khấu hao năm (%): Tỷ lệ khấu hao trên một năm đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời (Khi NSD thêm mới một TSCĐ bất kỳ thuộc loại TSCĐ này, tỷ lệ khấu hao năm sẽ được tự động điền vào ô “Tỷ lệ tính KH năm” của TSCĐ đó)

o Được sử dụng cho đơn vị: Tuỳ chọn có hiển thị loại TSCĐ hiện thời trong danh sách chọn của hộp hội thoại Thêm mới/Sửa TSCĐ và báo cáo về TSCĐ hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi NSD thêm mới loại TSCĐ)

3. Nhấn Cất.