Biểu thuế tính thuế thu nhập

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Lương cán bộ >

Biểu thuế tính thuế thu nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới Biểu tính thuế thu nhập để sử dụng trong việc tính thuế thu nhập cá nhân cho các cán bộ trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Lương cán bộ\Biểu tính thuế thu nhập.

2. Tại màn hình danh sách Biểu tính thuế thu nhập, nhấn Thêm.

3. Khai báo Loại thuế thu nhập, Bậc, Tên thuế thu nhập, Thu nhập từ, Thu nhập đến, và Thuế suất.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Luong_CB_Bieu_thue_tinh_thue_thu_nhap

3. Nhấn Cất.