Ngạch lương

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Lương cán bộ >

Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới Ngạch lương để sử dụng trong quá trình theo dõi lương cho cán bộ trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình danh sách Ngạch lương, nhấn Thêm

2. Nhập Mã ngạch lương, Tên ngạch lương.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Luong_can_bo

3. Nhấn Cất.