Lương cán bộ

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Lương cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Có thể nhập thông tin về Ngạch lương hay Biểu thuế tính thuế thu nhập, phục vụ cho việc tính lương theo ngạch và tính thuế TNCN của đơn vị.

Ngạch lương

Biểu thuế tính thuế thu nhập