Cán bộ

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo các thông tin chi tiết về từng cán bộ trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Cán bộ.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin của cán bộ.

2_BDSD_thiet_lap_DM_can_bo

4. Nhấn Cất.