Phòng ban

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Phòng ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thiết lập danh sách toàn bộ các Phòng/Ban quản lý cán bộ trong đơn vị. Danh sách Phòng/Ban được sử dụng cho công việc tính lương cán bộ, phân bổ TSCĐ, theo dõi công cụ dụng cụ theo Phòng/Ban,…

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Phòng/Ban .

2. Nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Phong_ban

3. Nhập Mã phòng ban, Tên phòng ban, Thuộc phòng ban.

4. Nhấn Cất.