Hệ thống tài khoản

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Hệ thống tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET 2017 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu quản lý thông tin tài chính của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thêm mới tài khoản

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin Thêm mới tài khoản.

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Số hiệu tài khoản: Mã số tài khoản mới (bắt buộc nhập)

o Tên tài khoản: Tên của tài khoản mới (bắt buộc nhập)

o Tài khoản tổng hợp: Số tài khoản tổng hợp của tài khoản mới

o Nhóm tài khoản: Xác định tài khoản mới thuộc nhóm nào. NSD sẽ cần xác định thông tin này khi bỏ trống ô Tài khoản tổng hợp (bắt buộc nhập)

o Tính chất: Tính chất của tài khoản là Dư Nợ, Dư Có, Lưỡng tính hay Kết chuyển. NSD sẽ cần xác định thông tin này khi bỏ trống ô Tài khoản tổng hợp (bắt buộc nhập)

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản

o Chi tiết theo: Xác định có theo dõi tài khoản chi tiết theo Nguồn, Loại khoản, Hình thức cấp phát, Loại quỹ,... hay không. Nếu tài khoản cần theo dõi chi tiết theo tiêu chí nào, tích chọn vào ô vuông trước tiêu chí đó.

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi tài khoản

2_BDSD_thiet_lap_DM_He_thong_TK

4. Nhấn Cất.

2.2 Chuyển tài khoản hạch toán

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

2. Tại Hệ thống tài khoản, chọn tài khoản cần chuyển số liệu hoặc danh mục.

3. Nhấn chuột phải chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

4. Khai báo thông tin Chuyển tài khoản hạch toán.

Chọn tài khoản sẽ nhận số dư và phát sinh tại ô Tài khoản mới.

Chọn cách chuyển từ Tài khoản cũ sang Tài khoản mới bằng cách tích chọn vào ô tương ứng.

Nếu chọn Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ, tích chọn Có điều kiện thời gian nếu muốn xác định khoảng thời gian sẽ chuyển.

2_BDSD_thiet_lap_DM_He_thong_TK2

5. Nhấn Đồng ý.

6. Nhấn OK tại thông báo hiện ra.

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Tài khoản cũ: Số tài khoản cần chuyển số liệu

o Tài khoản mới: Số tài khoản mới sẽ nhận số liệu

o Chuyển tất cả số dư đầu, chứng từ và danh mục: Tuỳ chọn chuyển tất cả số dư ban đầu, phát sinh trên chứng từ và những danh mục liên quan tới Tài khoản cũ sang Tài khoản mới

o Chỉ chuyển số dư ban đầu: Tuỳ chọn chỉ chuyển số dư ban đầu của Tài khoản cũ sang Tài khoản mới

o Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ: Tuỳ chọn chỉ chuyển những phát sinh trên chứng từ liên quan tới Tài khoản cũ  sang Tài khoản mới

o Có điều kiện thời gian: Tuỳ chọn có chuyển số liệu từ Tài khoản cũ sang Tài khoản mới theo điều kiện thời gian hay không. Tuỳ chọn này chỉ sáng lên khi tích chọn Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ.

o Chọn khoảng thời gian: Chọn khoảng thời gian chuyển số liệu từ Tài khoản cũ sang Tài khoản mới.

o Từ … Đến …: Thông tin này chỉ sáng lên khi tích chọn Có điều kiện thời gian.