Nhóm tài khoản

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET 2017 đã thiết lập sẵn danh mục nhóm tài khoản nhằm mục đích nhóm các tài khoản chi tiết cùng tính chất theo dõi. Ví dụ TK 1121, 1128 thuộc nhóm tài khoản 112. Tuy nhiên có thể sửa lại nhóm tài khoản cho phù hợp với mục đích sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn Danh mục\Tài khoản\Nhóm tài khoản.

2. Chọn Nhóm tài khoản cần sửa, nhấn Sửa.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Nhom_TK

Đối với các thông tin có ký hiệu (*) thì bắt buộc phải khai báo.

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Tên nhóm: Tên của nhóm tài khoản.

o Tính chất: Tính chất của nhóm tài khoản là Dư Nợ, Dư Có hay Lưỡng tính.

o Chi tiết theo: Xác định có theo dõi những tài khoản thuộc nhóm hiện thời chi tiết theo Nguồn, Loại khoản,  Hình thức cấp phát, Quỹ tiền,... hay không. Nếu những tài khoản thuộc nhóm hiện thời cần theo dõi chi tiết theo tiêu chí nào, tích chọn vào ô vuông trước tiêu chí đó.

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi nhóm tài khoản.

3. Nhấn Cất.