Tài khoản

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nhóm danh mục tài khoản bao gồm:

Hệ thống tài khoản Phần mềm đã mặc định hệ thống tài khoản theo QĐ 94/2005/QĐ-BTC. Tuy nhiên, trong trường hợp đơn vị muốn theo dõi chi tiết hơn thì vào danh mục này để khai báo.

Nhóm tài khoản Khai báo danh sách nhóm tài khoản và tính chất của mỗi nhóm tài khoản.

Tài khoản kết chuyển Giúp khai báo các loại kết chuyển, định khoản tương ứng với mỗi kết chuyển.

Tài khoản ngầm định Giúp khai báo tài khoản ngầm định trên mỗi giao diện. Khi tạo mới dữ liệu chương trình đã mặc định mang đi các bút toán ngầm định trên từng giao diện. Tuy nhiên, trong trường hợp muốn sửa thông tin thì vào danh mục này để sửa.

Định khoản tự động Danh mục này giúp khai báo các bút toán tự động khi hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.