Tài khoản kết chuyển

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET 2017 đã thiết lập sẵn danh sách các bút toán tài khoản kết chuyển. Tuy nhiên anh/chị vẫn có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển.

2. Nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_TK_ket_chuyen

Với các thông tin có ký hiệu (*) bắt buộc phải khai báo.

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Mã Kết chuyển: Mã của tài khoản kết chuyển (bắt buộc nhập)

o Thứ tự: Trật tự của các bút toán kết chuyển có liên quan

o Bên kết chuyển: Xác định tài khoản kết chuyển bên Nợ hay bên Có

o Kết chuyển từ: Xác định tài khoản gốc để kết chuyển (bắt buộc nhập)

o Kết chuyển đến: Xác định tài khoản được kết chuyển tới từ tài khoản gốc (bắt buộc nhập)

o Loại nghiệp vụ: Xác định nghiệp vụ có liên quan đến tài khoản cần kết chuyển

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản kết chuyển

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi tài khoản kết chuyển

3. Nhấn Cất.