Tài khoản ngầm định

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu.

Ví dụ:

- Khi thêm mới một Phiếu thu tiền, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 111.

- Khi thêm mới một Phiếu nộp tiền kho bạc, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 1121.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định

2. Chọn Tài khoản ngầm định cần sửa, nhấn Sửa

2_BDSD_thiet_lap_DM_TK_ngam_dinh

Với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Loại chứng từ: Tên loại chứng từ (không thể sửa)

o Tài khoản ngầm định: Thông tin về tài khoản ngầm định

o Nhóm TK nợ: Mã của nhóm tài khoản nợ

o TK nợ: Mã của tài khoản nợ

o Nhóm TK có: Mã của nhóm tài khoản có

o TK có: Mã của tài khoản có

3. Nhấn Cất.