Thôn xóm

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Thôn xóm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo danh sách thôn xóm để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình Danh sách thôn xóm, nhấn Thêm

2. Nhập Mã thôn xóm, Tên thôn xóm và các thông tin khác (nếu có).

2_BDSD_thiet_lap_DM_thon_xom

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Mã thôn xóm: Mã của thôn xóm (bắt buộc nhập)

o Tên thôn xóm: Tên của thôn xóm (bắt buộc nhập)

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về thôn xóm

3. Nhấn Cất.