Loại đối tượng

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới loại đối tượng để tiện cho công tác quản lý đối tượng của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình Loại đối tượng, nhấn Thêm

2. Nhập Tên loại và diễn giải.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Loai_doi_tuong

3. Nhấn Cất.