Loại hoạt động tài chính

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới loại hoạt động tài chính để tiện cho công tác quản lý hoạt động tài chính của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại hoạt động tài chính.

2. Tại màn hình Loại hoạt động tài chính, nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Loai_hdong_tai_chinh

3. Nhập Mã loại, Tên loại và các thông tin khác (nếu có).

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Mã loại: Mã số của Loại hoạt động tài chính (bắt buộc nhập)

o Tên loại: Tên của Loại hoạt động tài chính (bắt buộc nhập)

o Thuộc loại: Xác định Loại hoạt động tài chính tổng hợp

o TK thu: Xác định những Hoạt động tài chính thuộc Loại hoạt động tài chính hiện thời sẽ hiển thị trong danh sách chọn ở cột “Hoạt động” của chứng từ với bút toán liên quan tới tài khoản thu được nhập liệu tại đây.

Ví dụ: Với Loại hoạt động tài chính là “Sự nghiệp kinh tế”, NSD nhập vào TK thu là 711 thì khi NSD hạch toán Nợ hoặc Có TK 711 thì chỉ những Hoạt động tài chính thuộc Loại hoạt động tài chính “Sự nghiệp kinh tế” mới hiển thị trong danh sách chọn ở cột “Hoạt động”.

o TK chi: Xác định những Hoạt động tài chính thuộc Loại hoạt động tài chính hiện thời sẽ hiển thị trong danh sách chọn ở cột “Hoạt động” của chứng từ với bút toán liên quan tới tài khoản chi được nhập liệu tại đây.

Ví dụ: Với Loại hoạt động tài chính là “Sự nghiệp kinh tế”, NSD nhập vào TK chi là 811 thì khi NSD hạch toán Nợ hoặc Có TK 811 thì chỉ những Hoạt động tài chính thuộc Loại hoạt động tài chính “Sự nghiệp kinh tế” mới hiển thị trong danh sách chọn ở cột “Hoạt động”.

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về Loại hoạt động tài chính

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi Loại hoạt động tài chính

4. Nhấn Cất.