Loại vật tư/CCDC

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại vật tư/CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ để tiện cho công tác quản lý vật tư và công cụ dụng cụ của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại vật tư

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin Thêm mới Loại vật tư/CCDC.

Mã loại: mã của loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ.

Tên loại: Tên của loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ.

Là Loại công cụ dụng cụ: Tuỳ chọn để xác định đối tượng được thêm mới có phải là loại công cụ dụng cụ hay không.

Thuộc loại: Xác định loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ tổng hợp.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Loai_VT_CCDC

4. Nhấn Cất.