Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc để quản lý và sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.

2. Nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_TK_NHKB

3. Khai báo Số tài khoản, Tên Kho bạc và các thông tin khác (nếu có).

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Số tài khoản: Mã số tài khoản kho bạc (bắt buộc nhập).

o Tên Kho bạc: Tên của kho bạc (bắt buộc nhập).

o Loại tài khoản: Loại tài khoản của kho bạc.

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về loại tài khoản kho bạc.

4. Nhấn Cất.