Hệ thống

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cung cấp các tiện ích thuộc hệ thống:

Ngày hạch toán

Ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô

Bảo trì dữ liệu

Tối ưu hóa dữ liệu

Báo cáo nhanh

Sắp xếp lại số chứng từ

Cập nhật báo cáo

Thiết lập báo cáo tài chính

Tùy chỉnh mẫu

Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Đổi mật khẩu

Quản lý người dùng

Vai trò và quyền hạn

Nhật ký truy cập

Khai báo thông tin ban đầu

Tùy chọn