Đổi mật khẩu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Đổi mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép anh/chị thay đổi mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Đổi mật khẩu.

2. Nhập mật khẩu hiện tại.

3. Nhập mật khẩu mới.

4. Xác nhận lại mật khẩu vừa nhập.

5. Nhấn Đồng ý.

doi_mk