Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Chức năng

Chức năng Khoá sổ cho phép anh/chị khoá sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán. Sau khi khoá sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khoá sổ trở về trước sẽ không thể sửa đổi, điều này tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của đơn vị.

Sau khi khoá sổ, nếu muốn sửa đổi một chứng từ có ngày chứng từ nhỏ hơn ngày khoá sổ, anh/chị cần thực hiện chức năng Bỏ khoá sổ.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

hmtoggle_plus1Khóa sổ kỳ kế toán

1. Vào Hệ thống\Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

2. Chọn chức năng Khóa sổ.

3. Chọn ngày khóa sổ mới.

4. Nhấn Thực hiện để thực hiện việc khóa sổ.

khoa_so

hmtoggle_plus1Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

1. Vào Hệ thống\Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

2. Chọn chức năng Bỏ khóa sổ.

3. Chọn ngày khóa sổ cũ.

4. Nhấn Thực hiện để thực hiện việc bỏ khóa sổ.

bo_khoa_so