Tùy chỉnh mẫu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tùy chỉnh mẫu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép tùy chỉnh một số mẫu biểu đáp ứng yêu cầu kho bạc: Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng...

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Tùy chỉnh mẫu.

2. Chọn mẫu muốn thiết lập trên danh sách, ví dụ chọn: Tùy chỉnh mẫu bảng kê (Thông tư số 39/2016/TT-BTC).

3. Xác định số cột và nội dung các cột trên mẫu cần hiển thị.

Nhấn vào tab Các cột trên báo cáo và kiểm tra các dòng hiện có của mẫu trên phần mềm.

Tích chọn vào các dòng thông tin tại Thiết kế mẫu báo cáo. Ngoài ra còn có thể thay đổi tiêu đề bằng cách nhấp chuột vào tiêu đề hiện tại và nhập lại tiêu đề mong muốn.

Để thay đổi vị trí các cột, tích chọn cột cần thay đổi, chọn mũi tên di chuyển tương ứng trong 4 mũi tên ở lề phải để di chuyển.

tuy chon3

4. Xác định số dòng hiển thị trên mẫu và nội dung hiển thị trên các dòng.

Nhấn vào tab Các dòng trên báo cáo và kiểm tra các cột hiện có của mẫu trên phần mềm.

Để thêm mới một dòng, tích chọn Thêm nhóm mới và tích chọn các thông tin hiển thị trên dòng mới thêm.

Để xóa một dòng, đặt chuột phải vào dòng cần xóa, chọn Xóa dòng.

tuy chon4

5. Xác định thông tin bổ sung trên mẫu bằng cách nhấn chọn Thông tin bổ sung. Tại đây, anh/chị kiểm tra và lựa chọn các tùy chọn hiển thị tương ứng với mẫu biến mong muốn.

6. Nhấn Xem trước để xem mẫu tùy chỉnh.

7. Nhấn Cất mẫu.

8. Tại giao diện in mẫu, anh/chị chọn mẫu tùy chỉnh tương ứng với tên mẫu đã chỉnh. Ví dụ: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng theo TT số 39/2016/TT-BTC (mẫu tùy chỉnh)