Thiết lập báo cáo tài chính

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Thiết lập báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Chức năng này cho phép anh/chị tự thiết lập công thức cho từng chỉ tiêu của báo cáo. Báo cáo in ra sẽ căn cứ theo công thức đã được thiết lập để lấy lên số liệu.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Thiết lập báo cáo tài chính.

2. Chọn báo cáo muốn thiết lập công thức.

thiet_lap_BC_TC1

3. Nhấn Chọn.

4. Chọn mục cần sửa lại thông tin, chỉnh sửa lại nhu cầu bằng cách nhấn vào chức năng Sửa.

thiet_lap_BC_TC

5. Nhấn Cất.