Cập nhật báo cáo

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Cập nhật báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Chức năng cập nhật báo cáo phục vụ cho các đơn vị muốn sử dụng các mẫu báo cáo được MISA sửa mẫu riêng.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Cập nhật báo cáo.

2. Cập nhật báo cáo bằng 2 cách:

Cách 1: Nhập Mã báo cáo (Mã JIRA).

Cách 2: Nhấn Chọn tệp nếu đã tải mã báo cáo về máy.

cap_nhat_BC

3. Nhấn Cập nhật.