Quản lý người dùng

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Quản lý người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép thiết lập và quản lý danh sách người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu kế toán của đơn vị.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo mục Thông tin chung

quan_ly_vai_tro

4. Nhấn Đồng ý.