Vai trò và quyền hạn

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Vai trò và quyền hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó. Ví dụ: với vai trò là Kế toán trưởng thì có toàn quyền với tất cả các phân hệ, với vai trò là Kế toán vốn bằng tiền thì không được dùng phân hệ Tài sản cố định,…

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Mã hiệu, Tên vai trò, Diễn giải.

vai_tro_quyen_han1

4. Nhấn Đồng ý.