Nhật ký truy cập

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép ghi lại tất cả các thao tác của anh/chị khi truy nhập vào dữ liệu kế toán. Anh/chị có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của đơn vị.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Nhật ký truy cập.

2. Tại đây, anh/chị có thể thực hiện các chức năng: Mở tệp nhật ký, Cất tệp nhật ký, Xóa, In, Nạp.

nhat_ky_truy_cap