Khai báo thông tin ban đầu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Khai báo thông tin ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép khai báo các thông tin ban đầu cho các mục.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Khai báo thông tin ban đầu.

2. Tại Khai báo thông tin ban đầu, chọn thông tin cần khai báo.

3. Khai báo các thông tin tương ứng với các mục đã chọn.

Khai_bao_thong_tin_ban_dau_1