Tùy chọn

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: chọn chế độ ghi sổ, thiết lập thông tin đơn vị,mức lương tối thiểu, người ký, thay đổi phông chữ trên báo cáo,...

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn.

2. Tại đây có thể thực hiện các chức năng tùy chọn của hệ thống theo nhu cầu sử dụng.

tuy_chon

3. Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý.

Một số tùy chọn nên khai báo trước khi sử dụng:

1. Thông tin đơn vị: Một số thông tin về đơn vị đã được lấy lên từ giấy phép đăng ký sử dụng: Mã đơn vị, Tên đơn vị, Địa chỉ. Anh/chị khai báo các thông tin còn lại.

thong_tin_DV

2. Người ký: hệ thống sẽ mặc định tên người ký lên chứng từ, báo cáo.

nguoi_ky

3. Ẩn hiện cột:

an_hien_cot

4. Ngầm định:

ngam_dinh

5. Dự toán ngân sách

DTNS