Ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt các chứng từ trong hệ thống.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô

2. Chọn Khoảng thời gian hạch toán.

3. Tích chọn loại chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi.

4. Nhấn Ghi sổ để ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

5. Nhấn Bỏ ghi để bỏ ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

6. Nhấn Kết quả để xem danh sách những chứng từ không được thực hiện ghi sổ/bỏ ghi.

ghi_so_bo_ghi_so