Bảo trì dữ liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Bảo trì dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Bảo trì dữ liệu.

2. Chọn tháng, năm bảo trì.

bao_tri_anh1

3. Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn Đồng ý khi có thông báo hoàn thành bảo trì.

bao_tri_anh2