Ngày hạch toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Ngày hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép thay đổi ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ sẽ thêm mới.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Ngày hạch toán.

2. Chọn ngày hạch toán mới.Cho phép thay đổi ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ sẽ thêm mới.

ngay_HT1

3. Nhấn Đồng ý.

4. Sau khi thay đổi ngày hạch toán, khi nhập liệu chứng từ phát sinh, phần mềm sẽ tự động lấy các chứng từ theo ngày hạch toán vừa thay đổi.