Báo cáo nhanh

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Báo cáo nhanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép anh/chị xem báo cáo nhanh hàng ngày. Thông qua báo cáo nhanh, anh/chị có thể nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra có thể truy ngược trở lại chứng từ đã lập.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Báo cáo nhanh hoặc chọn Báo cáo nhanh trên thanh công cụ.

2. Chọn kỳ báo cáo.

3. Nhấn Lấy dữ liệu.

bao_cao_nhanh

4. Lưu ý:

Để xem chi tiết chứng từ nào, anh/chị tích chọn chứng từ đó rồi nhấn vào biểu tượng Xem chứng từ trên thanh công cụ.

Để cập nhật dữ liệu mới nhất vào danh sách chứng từ (VD: trong khi xem chứng từ anh/chị có chỉnh sửa nội dung của chứng từ đó và cần cập nhật vào danh sách chứng từ), nhấn vào biểu tượng Nạp trên thanh công cụ.

Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.