Chi tiền gửi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi >

Chi tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ kế toán Chi tiền gửi:

Rút tiền gửi về quỹ tiền mặt

Chi lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên

Chi nộp bảo hiểm

Chi mua tài sản cố định

Thanh toán các khoản phải trả bằng tiền gửi

Chi quỹ công chuyên dùng

Chuyển tiền thu hộ cho cấp trên

Chi tiền hoạt động sự nghiệp

Thoái thu ngân sách bằng tiền gửi kho bạc