Chi quỹ công chuyên dùng

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chi quỹ công chuyên dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Sau khi thu các khoản đóng góp của dân để hình thành quỹ công chuyên dùng, khi chuyển khoản quỹ công chuyên dùng để phục vụ hoạt động của xã, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 431: Các quỹ công chuyên dùng của xã

Có TK 1128: Tiền gửi khác tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhà cung cấp, kế toán thực hiện lập ủy nhiệm chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra Kho bạc làm thủ tục thanh toán

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi khác vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ

Ví dụ:

Ngày 09/08/2017, chuyển khoản cho CT TNHH Dịch vụ Tuấn Đức tiền dọn dẹp, vận chuyển cây gãy đổ do bảo, tiền chuyển từ quỹ Phòng chống lụt bão của xã, số tiền 11.480.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, Hoạt động.

3.3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Chi_quy_cong_chuyen_dung

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;....