Chuyển tiền thu hộ cho cấp trên

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chuyển tiền thu hộ cho cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Sau khi hoàn tất các khoản thu hộ cấp trên, Xã thực hiện chuyển các khoản thu hộ lên cấp trên, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 3361: Các quỹ công chuyên dùng của xã

Có TK 1128: Tiền gửi khác tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Sau khi hoàn thành việc thu hộ cho cấp trên, kế toán xác định tổng số tiền đã thu hộ và lập ủy nhiệm chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra Kho bạc làm thủ tục chuyển tiền thu hộ lên cấp trên

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi khác vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ.

Ví dụ:

Ngày 9/8/2017, xã Hiền Ninh chuyển khoản cho Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn tiền phí đường bộ năm 2016 xã thu hộ, số tiền 34.500.000 đồng.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, Hoạt động.

3_3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Chuyen_tien_thu_ho_cho_cap_tren_3

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.