1. Định khoản

Trong quá trình hoạt động, xã có thể phát sinh các khoản chi hoạt động như chi dịch vụ tiền điện, điện thoại, tiền mua văn phòng phẩm, tiền mua tài liệu. Khi kế toán xã nhận được đầy đủ hóa đơn chứng từ, yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp, kế toán xã sẽ lập Ủy nhiệm chi để chuyển khoản trả tiền cho nhà cung cấp.

Căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc nhà nước, ủy nhiệm chi đã có xác nhận của Kho bạc nhà nước, kế toán hạch toán

Nợ TK 8142: Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc - năm nay

Có TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 008: Số dự toán đã rút

Thanh toán bằng tiền gửi khác tại kho bạc

Khi thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp, người nhận thầu bằng tiền gửi khác tại Kho bạc, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả

Có TK 1128: Tiền gửi khác tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhà cung cấp hoặc người mua hàng, kế toán thực hiện lập ủy nhiệm chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi kèm theo Bảng kê chứng từ thanh toán Kho bạc nơi mở tài khoản tiền gửi làm thủ tục thanh toán.

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị và chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ

Ví dụ:

Ngày 3/7/2017, thanh toán tiền điện thoại của xã tháng 6/2017 số tiền 1.304.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, Tiểu mục.

3.3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Thanh_toan_cac_khoan_phai_tra_bang_TG

3. Nhấn Cất.

4. Với nghiệp vụ PSCO TK 1121 - cột nghiệp vụ là Thực chi thì hệ thống sẽ tự động ghi đồng thời bút toán Có TK 008 tại nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.

5. Lưu ý

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản, anh/chị vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc để thực hiện