Kế toán tiền gửi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

 

Quy_trinh_Tien_gui

 

2. Hạch toán các nghiệp vụ

Thu tiền gửi

Chi tiền gửi

Chuyển tiền nội bộ