Chuyển tiền nội bộ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi >

Chuyển tiền nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Thông thường, mỗi xã có thể mở nhiều tài khoản tiền gửi khác ở kho bạc để thuận tiện cho việc giao dịch hoặc mỗi tài khoản thực hiện công việc khác nhau (Ví dụ tài khoản chuyên theo dõi quỹ XDCB, tài khoản chuyên theo dõi quỹ an ninh, trật tự; tài khoản chuyên theo dõi quỹ vì người nghèo...) hoặc mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại để phục vụ việc trả lương qua tài khoản. Nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ thường phát sinh trong các trường hợp sau:

Khi đơn vị cần chuyển tiền xây dựng cơ bản từ tài khoản tiền ngân sách tại kho bạc sang tài khoản tiền gửi khác tại kho bạc để theo dõi riêng hoạt động đầu tư và chi phí đầu tư XDCB riêng

Chuyển tiền từ tài khoản ngân sách tại kho bạc sang tài khoản tiền gửi ngân hàng để chi lương

- Khi xã lập Lệnh chi tiền hoặc Giấy rút dự toán chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Kho bạc sang tài khoản tiền gửi Ngân hàng, nơi cán bộ, công chức cấp xã mở tài khoản cá nhân để thanh toán tiền lương, phụ cấp, kế toán ghi:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1122 – Tiền gửi Ngân hàng)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121 - Tiền NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách

Đối với các hoạt động sự nghiệp, khoản chênh lệch thu sự nghiệp lớn hơn chi sự nghiệp cuối kỳ đơn vị chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi khác sang tài khoản tiền ngân sách tại kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi có nhu cầu, Kế toán sẽ lập Ủy nhiệm chi/Lệnh chi tiền hoặc Giấy rút dự toán, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Ngân hàng/Kho bạc căn cứ vào Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền/Giấy rút dự toán của đơn vị, sẽ chuyển tiền từ tài khoản chuyển đi vào tài khoản Ngân hàng/Kho bạc được chuyển đến.

3. Sau khi thực hiện lệnh chuyển tiền thành công Ngân hàng/Kho bạc sẽ Lập giấy báo Nợ hoặc chứng từ hạch toán của ngân hàng và chuyển lại cho Kế toán đơn vị.

4. Căn cứ vào giấy báo Nợ/chứng từ hạch toán của Ngân hàng/Kho bạc, kế toán hạch toán và ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

5. Đồng thời Ngân hàng/Kho bạc được chuyển đến khi nhận được tiền sẽ lập Giấy báo Có và thông báo cho đơn vị về số tiền đã về tài khoản.

Ví dụ:

Ngày 15/9/2017, Chuyển tiền từ tài khoản ngân sách tại kho bạc về TK tiền gửi ngân hàng để chi lương tháng 9/2017 số tiền: 176.000.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chuyển tiền nội bộ, nhấn Thêm.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chuyển tiền nội bộ

Nhập thông tin Thông tin chung: Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có, Số tiền, Tiểu mục.

3_3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Chuyen_tien_noi_bo_3

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 112.