Thoái thu ngân sách bằng tiền gửi kho bạc

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Thoái thu ngân sách bằng tiền gửi kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Thoái thu ngân sách là thoái trả tại Kho bạc số tiền thu ngân sách đã qua kho bạc cho các đối tượng đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Sau khi số thu ngân sách đã nộp vào Kho bạc và đã ghi thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc, xã làm thủ tục thoái thu ngân sách nhà nước để các đối tượng đến nhận tiền thoái trả trực tiếp tại Kho bạc

Thoái thu những khoản thu trong năm, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc Nhà nước, kế toán ghi

Nợ TK 7142 - Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc năm nay

Có TK 1121 - Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc

Thoái thu những khoản thu năm trước trong thời gian chỉnh lý quyết toán, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 7141 - Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc năm trước

Có TK 1121 - Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc

Thoái thu những khoản thu ngân sách thuộc năm trước trong năm sau (Khi hết thời gian chỉnh lý quyết toán), Xã làm lệnh chi thoái thu các khoản thu thuộc năm trước (lấy số chi ngân sách năm sau để thoái trả các khoản thu thuộc ngân sách năm trước) để các đối tượng đến nhận tiền trực tiếp tại Kho bạc, căn cứ Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 8142 - Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc năm nay

Có TK 1121 - Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Ủy ban nhân dân Huyện ra Quyết định thoái thu ngân sách cùng với danh sách các đối tượng được thoái trả theo từng nội dung thoái trả.

2. Xã làm lệnh chi gửi Kho bạc nhà nước gửi kèm Quyết định thoái trả của Huyện và danh sách các đối tượng được thoái trả gửi kho bạc. Đồng thời thông báo đến các đối tượng được thoái thu ngân sách

3. Kho bạc nhà nước làm trả tiền cho các đối tượng được thoái trả

4. Căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ

Ví dụ:

Ngày 08/09/2017, thoái thu ngân sách các khoản tiền thu Quỹ đóng góp ủng hộ đồng bào bão lụt năm 2017 của 10 hộ gia đình khó khăn số tiền 5.000.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chuyển khoản kho bạc.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Số tiền, Mục lục ngân sách.

3_3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Thoai_thu_NS_bang_TG_KB_3

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.