Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_vattu_ccdc

2. Hạch toán các nghiệp vụ

Nhập kho vật liệu

Xuất khi CCDC sử dụng

Xuất khác

Chuyển kho

Kế toán giảm CCDC

Điều chuyển giảm CCDC