Điều chuyển CCDC

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ >

Điều chuyển CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Điều chuyển CCDC là việc điều chuyển từ bộ phận không có nhu cầu sử dụng sang bộ phận có nhu cầu sử dụng (bộ phận sử dụng CCDC không có nhu cầu sử dụng tiếp CCDC là do thay đổi nhiệm vụ, do tinh giảm biên chế...)

Khi đó:

Cán bộ quản lý tài sản cập nhật thông tin phòng ban trên sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

Kế toán không hạch toán vào sổ sách kế toán mà chỉ cập nhật lại thông tin đơn vị sử dụng CCDC trên sổ theo dõi CCDC

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển CCDC giữa các bộ phận sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, cán bộ quản lý tài sản lập lệnh điều chuyển CCDC trình Chủ tịch xã ký duyệt.

2. Căn cứ vào lệnh điều chuyển được phê duyệt, cán bộ quản lý tài sản lập biên bản bàn giao CCDC.

3. Bộ phận đang sử dụng CCDC bàn giao cho bộ phận mới, và 2 bên ký vào biên bản bàn giao CCDC.

4. Cán bộ quản lý tài sản và kế toán cập nhật thông tin phòng ban trên Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

Ví dụ

Ngày 29/07/2017 điều chuyển quạt cây từ Phòng tư pháp hộ tịch sang Phòng địa chính. Giá trị là 500.000 đồng.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\ Điều chuyển CCDC.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin trên chứng từ Điều chuyển công cụ dụng cụ.

Nhập thông tin Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết: mã công cụ dụng cụ, Từ phòng ban, Đến phòng ban, Số lượng, Đơn giá.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_dieu_chuyen_CCDC_anh1new

4. Nhấn Cất.

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (Tăng ở phòng ban điều chuyển đến và giảm ở phòng ban điều chuyển đi).