Kế toán giảm CCDC

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ >

Kế toán giảm CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

CCDC đã bị hỏng không sử dụng được hoặc bị mất sẽ ghi giảm CCDC, kế toán hạch toán:

Có TK 005: Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

Khi xác định CCDC bị mất, hỏng và xử lý cá nhân sử dụng phải bồi thường hoặc trừ vào lương thì kế toán hạch toán

Nợ TK 311: Các khoản phải thu (nếu quyết định bồi thường và chưa thu được tiền của cán bộ)

Nợ TK 111: Tiền mặt (nếu quyết định bồi thường bằng tiền mặt)

Nợ TK 334: Các khoản phải trả cán bộ, công chức (nếu quyết định trừ lương)

   Có TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (7192 - năm nay)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Bộ phận sử dụng thông báo CCDC mất hoặc hỏng không sử dụng được nữa.

2. Bộ phận quản lý tài sản (phòng hành chính), kiểm tra, xác nhận lại thông tin, xác định nguyên nhân mất, hỏng để trình phương án xử lý và lập giấy báo hỏng, báo mất CCDC theo biểu mẫu C22-HD.

3. Phòng hành chính chuyển Giấy báo hỏng, báo mất CCDC để bộ phận sử dụng và chủ tịch UBND xã ký tên đóng dấu, đồng thời Chủ tịch xã phê duyệt phương án xử lý.

4. Bộ phận hành chính chuyển lại Giấy báo hỏng, báo mất cho kế toán và thực hiện phương án xử lý đối với người làm hỏng, mất (nếu có).

5. Kế toán nhận được Giấy báo hỏng, báo mất CCDC và thực hiện ghi giảm CCDC đang sử dụng trên sổ theo dõi CCDC.

Ví dụ

Ngày 26/07/2017 Phòng địa chính báo bị mất 5 cái quạt, giá trị là 1.500.000 (Giá trị còn lại là 500.000). Theo biên bản xử lý ngày 30/07/2017, ông Hoàng Văn Hoa - bảo vệ phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng hình thức trừ lương giá trị còn lại của CCDC.

Định khoản:

o Ngày 26/07/2017 kế toán hạch toán:

Có TK 005: 1.500.000 đồng

o Ngày 30/07/2017 kế toán hạch toán:

Nợ TK 334: 500.000 đồng

Có TK 7192: 500.000 đồng.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Ghi giảm CCDC

1. Vào Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Ghi giảm\Phiếu ghi giảm.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin trên chứng từ Phiếu ghi giảm.

Thông tin Công cụ dụng cụ: Phòng ban, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết: Chọn Công cụ dụng cụ, Số lượng, Đơn giá.

Nhấn Cất.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_KT_giam_CCDC_anh1new

Bước 2: Ghi nhận tiền bồi thường do làm mất CCDC

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản nợ, Tài khoản có, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_KT_giam_CCDC_anh2

Nhấn Cất.

3. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

4. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ S01b-X: Sổ cái tài khoản 005, 719, 334; Thu ngân sách xã theo MLNS; Thu NS xã theo NDKT.