Xuất kho CCDC sử dụng

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ >

Xuất kho CCDC sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Xuất kho CCDC sử dụng cho hoạt động thường xuyên:

Nợ TK 8192: Chi ngân sách chưa qua kho bạc

       Có TK 152: Vật liệu

Đồng thời, căn cứ vào Biên bản bàn giao CCDC, kế toán ghi:

Nợ TK 005: Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Bộ phận sử dụng lập yêu cầu cấp phát CCDC gửi tới bộ phận quản lý tài sản (Phòng hành chính).

2. Phòng hành chính trình Chủ tịch xã phê duyệt và gửi tới kế toán để yêu cầu xuất kho.

3. Căn cứ vào yêu cầu cấp phát CCDC được phê duyệt, kế toán kiểm tra kho xem còn đủ yêu cầu không và lập phiếu xuất kho trình chủ tịch xã ký.

4. Căn cứ vào phiếu xuất kho đã duyệt, thủ kho thực hiện xuất kho cho bộ phận hành chính và thực hiện ghi sổ kho.

5. Bộ phận hành chính bàn giao lại CCDC cho bộ phận sử dụng và gửi lại Biên bản bàn giao cho kế toán kế toán ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC.

Ví dụ

Ngày 26/07/2017, xuất quạt cây cho Phòng Kế toán sử dụng, số lượng: 1 cái, đơn giá xuất là: 880.000 đồng.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Xuất kho CCDC sử dụng cho hoạt động thường xuyên

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Xuất kho\Phiếu xuất kho.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Phiếu xuất kho.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết:

o Chọn Vật tư.

o Nhập Mã định khoản 601 để hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 8192, TK Có 152.

o Nhập Số lượng, Đơn giá, Mục lục ngân sách.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Xuat_khi_CCDC_sdung_anh1

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng CCDC

1. Chọn Tiện ích\Sinh phiếu ghi tăng CCDC...

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Xuat_khi_CCDC_sdung_anh3

2. Khai báo các thông tin Phiếu ghi tăng:

Nhập thông tin Phòng ban.

Kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ.

Nhấn Cất.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Xuat_khi_CCDC_sdung_anh4

3. Xem/in mẫu Phiếu ghi tăng CCDC bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Xuat_khi_CCDC_sdung_anh5

4. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ S01b-X: Sổ cái 152, 819, 005, 241; Sổ chi ngân sách xã; Sổ theo dõi đầu tư.

Lưu ý: Để thực hiện ghi tăng Công cụ dụng cụ, anh/chị có thể vào Vật tư, chọn Công cụ dụng cụ\Ghi tăng\Phiếu ghi tăng.