Nhập kho từ thu bằng hiện vật

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ > Nhập kho vật liệu >

Nhập kho từ thu bằng hiện vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 152 – Vật liệu

Có TK 719 – Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (7192 - Thuộc năm nay)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi nhận được hiện vật do nhân dân đóng góp, kế toán tiến hành xác định giá trị, lập phiếu nhập kho chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt, sau đó chuyển hiện vật và phiếu nhập cho thủ kho.

2. Thủ kho nhận hiện vật, tiến hành kiểm tra kiểm đếm và nhập kho, ghi số lượng thực nhập và chuyển lại 1 liên cho kế toán.

3. Kế toán chuyển phiếu nhập kho cho thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

4. Kế toán nhận lại phiếu nhập kho đã có đầy đủ chữ ký và tiến hành ghi nhận vào sổ chi tiết vật tư và các sổ sách có liên quan.

Ví dụ

Ngày 16/09/2017, xã nhận được khoản đóng góp của hộ dân là 1 bộ ấm chén, giá thị trường hiện tại là 150.000 đồng. Kế toán nhận hiện vật, quy ra tiền mặt.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Nhập kho\Nhập khác.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Nhập khác.

Thông tin Đối tượng: Người giao, Địa chỉ, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết:

o Chọn Vật tư.

o Nhập Mã định khoản 500 để hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 152, TK Có 7192.

o Nhập Số lượng, Đơn giá, Mục lục ngân sách.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Nhap_kho_VL_Nhap_kho_tu_thu_bang_hien_vat_anh1new

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Phiếu nhập kho bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Nhap_kho_VL_Nhap_kho_do_mua_moi_anh6

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ cái các tài khoản liên quan: 152, 7192; Sổ kho; Sổ chi tiết vật liệu; Nhật ký – Sổ cái.