Nhập kho vật liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ >

Nhập kho vật liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ Nhập kho vật liệu được chi tiết theo:

Nhập kho do mua mới

Nhập kho từ thu bằng hiện vật