Nhập kho do mua mới

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ > Nhập kho vật liệu >

Nhập kho do mua mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

1.1. Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt

Căn cứ vào phiếu chi, hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu

Có TK 111 – Tiền mặt

1.2. Trường hợp thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng

Căn cứ vào Giấy báo Nợ, phiếu nhập kho, hóa đơn mua hàng, kế toán ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Trường hợp rút dự toán đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi ngân sách.

1.3. Trường hợp mua hàng chưa thanh toán

Căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn mua hàng, kế toán ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu

Có 331 – Các khoản phải trả

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào nhu cầu mua sắm vật liệu thực tế, Phòng Hành chính lập Đề nghị mua sắm gửi kế toán, kế toán tập hợp gửi lại cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Dựa vào Đề nghị mua sắm được duyệt, kế toán tiến hành mua sắm vật liệu theo đề nghị.

3. Sau khi mua vật liệu về, kế toán dựa vào bộ chứng từ mua hàng lập phiếu nhập kho chuyển cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó hạch toán vào sổ chi tiết vật tư.

4. Thủ kho nhận vật liệu và phiếu nhập kho đã ký duyệt, tiến hành kiểm tra và và nhập vật liệu vào kho, đồng thời ghi chép trên sổ kho.

Ví dụ

Ngày 16/08/2017, kế toán UBND xã lập đề nghị mua sắm 10 phích nước trang bị cho đơn vị, số tiền 1.200.000 đồng.

Ngày 17/08/2017, kế toán UBND xã mua bàn ghế trang bị cho phòng họp, số tiền 5.500.000 đồng, thanh toán qua tài khoản đơn vị gửi tại ngân hàng VCB.

Ngày 18/08/2017, kế toán mua gạch ngói nhập kho chuẩn bị sửa sân ủy ban chưa thanh toán, số tiền 3.500.000 đồng.

3. Các trường hợp nghiệp vụ

hmtoggle_plus13.1 Nhập kho do mua mới bằng tiền mặt

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để khai báo chứng từ Nhập mua bằng tiền mặt, anh/chị cần phải khai báo mã vật tư tại Danh mục\Loại vật tư/CCDC hoặc sử dụng chức năng Tiện ích trên Phiếu nhập kho, chọn Danh mục\Thêm vật tư.

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Nhập kho\Nhập mua bằng tiền mặt.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Nhập mua bằng tiền mặt.

Thông tin Đối tượng: Người giao, Người nhận tiền, Địa chỉ, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày phiếu nhập, Ngày hạch toán, Số phiếu nhập, Số phiếu chi.

Thông tin chứng từ chi tiết:

o Chọn Vật tư.

o Chọn Mã định khoản 501 để hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 152, TK Có 111.

o Nhập Số lượng, Đơn giá.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Nhap_kho_VL_Nhap_kho_do_mua_moiNEW

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Phiếu chi, Phiếu nhập kho bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Nhap_kho_VL_Nhap_kho_do_mua_moi_anh_2

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ cái các tài khoản liên quan: 111, 152; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt; Sổ chi tiết vật liệu; Nhật ký – Sổ cái.

hmtoggle_plus13.2 Nhập kho do mua mới bằng tiền gửi

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Nhập kho\Nhập mua bằng tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Nhập mua bằng tiền gửi.

Thông tin Đối tượng: Người giao, Người nhận tiền, Địa chỉ, Diễn giải, Tài khoản kho bạc.

Thông tin Chứng từ: Ngày phiếu nhập, Ngày hạch toán, Số phiếu nhập, Số giấy rút, Số giấy báo nhập.

Thông tin chứng từ chi tiết:

o Chọn Vật tư

o Hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 152/TK Có 1128, nhập lại TK Có 1121.

o Nhập Số lượng, Đơn giá, Mục lục ngân sách.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Nhap_kho_VL_Nhap_kho_do_mua_moi_TG_NEW

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02/NS), Phiếu nhập kho bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Nhap_kho_VL_Nhap_kho_do_mua_moi_anh_4

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ cái các tài khoản liên quan: 112, 152; Sổ tiền gửi kho bạc; Sổ chi tiết vật liệu; Nhật ký – Sổ cái.

hmtoggle_plus13.3 Nhập kho chưa thanh toán cho nhà cung cấp

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Nhập kho\Nhập khác.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Nhập khác.

Nhập thông tin Đối tượng: Người giao, Người nhận tiền, Địa chỉ, Diễn giải, Tài khoản kho bạc.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết:

o Chọn Vật tư

o Chọn Mã định khoản 503 để hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 152, TK Có 331.

o Nhập Số lượng, Đơn giá, Đối tượng.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Nhap_kho_VL_Nhap_kho_do_mua_moi_anh5

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Phiếu nhập kho bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Nhap_kho_VL_Nhap_kho_do_mua_moi_anh6

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ cái các tài khoản liên quan: 152, 331; Sổ công nợ phải trả; Sổ chi tiết vật liệu; Nhật ký – Sổ cái.